มทรส. ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติ กว่า 780 คน ใน สถานการประกอบการ 428 แห่ง เพิ่มประสบการณ์ทำงาน

          นายธีรพล ขุนเมือง อดีตอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (มทรส.) เปิดเผยหลังการประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา เมื่อ 29 มีนาคม 2564 ณ มทรส. ศูนย์สุพรรณบุรีเขต 1 ว่าตามที่ มทรส.จัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่เน้นการปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาเป็นบัณฑิตนักปฏิบัติที่เป็นคนดีมีความรู้รักสู้งาน จึงให้ความสำคัญกับการจัดส่ง นักศึกษาในการเรียนปีสุดท้ายเข้าฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยในภาคการศึกษาปีที่ 2 ปี 63 ส่งนักศึกษาฝึกปฏิบัติจำนวน 788 คนในสถานประกอบการ 428 แห่ง แยกเป็น จังหวัดนนทบุรีมากที่สุดจำนวน 170 คน กรุงเทพฯ 169 คน พระนครศรีอยุธยา 151 คน และสุพรรณบุรี 97 คนซึ่งสอดคล้องกับ การจัดการเรียนการสอนใน 4 ศูนย์ ประกอบด้วยศูนย์พระนครศรีอยุธยาหันตรา วาสุกรี ศูนย์นนทบุรีและศูนย์สุพรรณบุรี โดยมีคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติมากที่สุดจำนวน 267 คน

นายไพศาล บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มทรส. กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นแล้วยังจัดให้มีโครงการประกวดผลงาน สหกิจศึกษาดีเด่นในทุกปีด้วย โดยมีการจัดแข่งขันผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของนักศึกษา การมอบเกียรติคุณให้กับคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นและสถานประกอบการที่ดำเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นด้วย โดยในปี 2563 มีสถานประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางได้รับรางวัลดำเนินงานสหกิจศึกษาดีเด่น จำนวน 3 แห่งได้แก่ บริษัทยูโร เบสท์เทคโนโลยี จำกัด บริษัทศูนย์เทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จำกัด และบริษัทซัม ซิสเต็ม จำกัด ในส่วนคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่นได้แก่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฉวีวรรณ บุญเรือง อาจารย์ประจำสาขาวิชาพืชศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร สำหรับผลการประกวดโครงการ ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของนักศึกษา ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชนะเลิศเป็นผลงานการทดสอบประสิทธิภาพของหัวทิปนักศึกษาเจ้าของผลงาน นางสาวเปรมฤทัย เล็กประดิษฐ์ นายอภิวัฒน์ วุฒิและนายอมรินทร์ แบ่งส่วนจากสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ – วิศวกรรมการผลิตคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ในด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบริการดีเด่น ชนะเลิศได้แก่ผลงานการปรับปรุงการทำงานของแผนกคัดไข่ไก่ นักศึกษาเจ้าของผลงานนายก้องเกียรติ แก้วเก้าดวง และนายภูวดล ดาวเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และผลงานดีเด่นด้านสังคมศาสตร์มนุษยศาสตร์และการจัดการ ชนะเลิศ ผลงานความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิตบริษัทโตโยดะ (ประเทศไทย) จำกัด กรณีศึกษาโรงงานผลิตกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เจ้าของผลงานนางสาวนงเยาว์ แสงเงิน สาขาวิชาการจัดการ-การจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะส่งเข้า การประกวดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่น ประจำปี 2564 ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ในเดือนเมษายน 2564 ต่อไป

ซึ่งการจัดหลักสูตรสหกิจศึกษานี้ เป็นการเพิ่มประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ได้เรียนรู้ สภาพการทำงานจริง รู้จักชีวิตของการทำงานก่อนสำเร็จการศึกษาสามารถเชื่อมโยงความรู้ทางทฤษฎี สู่การปฏิบัติได้จริง สามารถแก้ปัญหาที่เกิดในงานและองค์กร ทำให้มีความพร้อมมากที่สุดเมื่อสำเร็จการศึกษานอกจากนี้ องค์กรผู้ใช้บัณฑิตและมหาวิทยาลัยเองยังได้รับประโยชน์ ในเชิงความร่วมมือและการพัฒนาปรับปรุงงานหลักสูตร องค์ความรู้ และด้านอื่นๆ ด้วย

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.