พระเทพวิสุทธิดิลก เปิดประตูสู่ดินแดนแห่งการตื่นรู้ บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ”

          ในดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา ย่อมเป็นเมืองที่อุดมด้วยศีล ธรรม ผู้คนรู้จักผิดชอบ ชั่วดี มีแต่สาธุชนที่ดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความสงบสุข ดั่งเป็นเมืองในอุดมคติ เราจะทำให้เมืองในอุดมคตินี้เป็นจริงขึ้นมาได้อย่างไร พระเทพวิสุทธิดิลก เจ้าวาสวัดสามพระยาวรวิหาร กรุงเทพฯ ได้เมตตามาแสดงธรรมในหัวข้อ “พุทธะบุรี” บนเวทีธรรมบรรยาย “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” จัดโดย บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด(มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ ณ ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ

          พุทธะบุรี คือ ดินแดนแห่งความเบิกบาน ดินแดนแห่งการตื่นรู้ หรือดินแดนของพระพุทธเจ้านั่นเอง พุทธะ แปลว่า ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ตรัสรู้อริยสัจ 4 อันมี ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค เป็นธรรมอันแท้จริง ทุกข์ คือ สิ่งที่ทนได้ยาก เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นทุกข์ หลีกเลี่ยงไม่ได้ สมุทัย เหตุแห่งความเกิดทุกข์นั้น พระพุทธองค์ตรัสว่าคือความทะยานอยาก หรือตัณหา อยากเป็น อยากได้ มีโลภะ เมื่อไม่ได้ดังปรารถนาจึงเกิดทุกข์ นิโรธ คือ การดับทุกข์ มีทุกข์ที่ไหน ดับทุกข์ที่นั่น ปล่อยวางไม่อาลัย มรรค หนทางแห่งการดับทุกข์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ด้วยประการนี้ แล้วโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้รู้เห็นตามพระองค์ จึงได้ชื่อว่าเป็น “พุทธะ”

          ท่านเจ้าคุณเล่าว่า สิ่งต่างๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่คิดไว้ สิ่งต่างๆ ไม่ได้สำเร็จด้วยการคิดเพียงอย่างเดียว ต้องมีปฏิบัติด้วย ต้องมีหลักธรรมหลักใจ พระพุทธเจ้าได้สอนหลักธรรมไว้เพื่อให้ปฏิบัติ จะได้สำนึกไว้หากเกิดสมปรารถนาก็จะไม่ดีใจจนเกินไป หากไม่สมหวังพลาดพลั้งไปก็ไม่เสียดาย คนดีมักถูกนำไปเปรียบเป็นดอกบัว มีกลิ่นหอม เป็นที่ไขว่คว้าของเหล่าแมลง ต่างมาคลุกเคล้าเอาเกสร สิ่งมีค่าไปแต่ไม่ทำลายให้ดอกนั้นช้ำ เหมือนคนดีย่อมปฏิบัติตนจิตแข็งแกร่ง มั่นคงไม่ยอมให้อุปกิเลส โลภะ โทษะ โมหะ เข้ามารวมตัวมาผสมผสานในจิตซึ่งเป็นพลังงาน พลังงานแห่งจิตพลังงานแห่งอารมณ์ที่กระทบกันจิตของคนดีจะไม่ยอมให้กิเลสทั้งหลายเข้ามารวมตัวจึงชื่อว่าคนดีเหมือนดอกบัว คนดีย่อมปฏิบัติตนจิตแข็งแกร่ง มั่นคงไม่ยอมให้อุปกิเลส โลภะ โทษะ โมหะ เข้ามารวมตัวมาผสมผสานในจิตซึ่งเป็นพลังงาน พลังงานแห่งจิตพลังงานแห่งอารมณ์ที่กระทบกันจิตของคนดีจะไม่ยอมให้กิเลสทั้งหลายเข้ามารวมตัวจึงชื่อว่าคนดีเหมือนดอกบัว

          พระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอนันต์ สอนคนให้เป็นคนดี คือ มีความกตัญญูรู้คุณ รู้จักเคารพให้ความสำคัญกับทิศ 6 ทิศ 6 ประกอบด้วย ทิศเบื้องหน้า ได้แก่ บิดามารดา พ่อแม่แป็นผู้มีอุปการะคุณ ให้กำเนิดเกิดมา ควรบำรุงบิดามารดาด้วยการเลี้ยงดูท่าน ช่วยทำกิจของท่าน ดำรงวงศ์สกุล ประพฤติตนให้เหมาะสมกับความเป็นทายาท และทำบุญอุทิศให้ท่านเมื่อท่านล่วงลับไปแล้ว, ทิศเบื้องขวา ได้แก่ ครูบาอาจารย์ ที่สอนสั่งอบรมสรรพวิชาต่างๆ เป็นบุคคลที่ควรบูชา แสดงความเคารพ เอาใจใฝ่เรียน, ทิศเบื้องหลัง ได้แก่ ภรรยาหรือสามี เป็นกำลังเสริม เป็นผู้ติดตามคอยสนับสนุนช่วยเหลืออยู่เบื้องหลัง ควรบำรุงกันด้วยการยกย่องให้เกียรติ ไม่ประพฤตินอกใจ ช่วยกันรักษาสมบัติที่หามาได้, ทิศเบื้องซ้าย ได้แก่ มิตรสหาย ชีวิตคนเราต้องเกี่ยวข้องสมาคมผู้คนมากมาย ที่คอยช่วยเหลือให้ผ่านพ้นอุปสรรคน้อยใหญ่และเป็นกำลังสนับสนุนให้บรรลุความสำเร็จ จึงควรบำรุงมิตรสหายด้วยการมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ ซื่อสัตย์จริงใจ ร่วมทุกข์ร่วมสุข คอยระวังภัยให้กัน ทิศเบื้องบน ได้แก่ สมณะ ชีพราหมณ์ พุทธศาสนิกชนมีพระภิกษุสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจ จึงควรบำรุงท่านด้วยการต้อนรับที่เต็มใจ อุปถัมภ์ด้วยปัจจัย 4 และทิศเบื้องล่าง ได้แก่ บริวาร ลูกน้อง ผู้ที่เป็นฐาน เป็นกำลังเป็นที่มาแห่งทรัพย์สินเงินทอง เป็นทิศที่ไม่ควรมองข้าม และควรบำรุงด้วยการจัดงานให้ทำตามกำลังความสามารถ ให้ค่าจ้างรางวัลตามสมควรแก่งาน ให้สวัสดิการที่ดี มีวันหยุดพักผ่อนหย่อนใจตามสมควร

          ท่านเจ้าคุณกล่าวว่าธรรมะทั้งหลายนี้ เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งพระองค์นั้นตรัสรู้จริง รู้โลก รู้ธรรม รู้ดี รู้ร้าย รู้ศีล รู้ทาน จึงชี้ทางบรรเทาทุกข์ ชี้สุขเกษมศานต์ ชี้ทางพระนฤพานคือความดับให้แก่เวไนยชนทั้งหลาย จึงได้รับยกย่องว่าเป็นพุทธะ พุทธะบุรี ดินแดนประเทศพุทธ นามนี้จึงสมนามและเป็นมงคล

          สำหรับผู้สนใจร่วมฟังธรรมบรรยายดี ๆ ในโครงการ “เรายกวัดมาไว้ที่เซเว่นฯ” ห้อง 1111AB ชั้น 11 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ ถนนสีลม กรุงเทพฯ หรือติดตามรับชมผ่านระบบ live สด ทุกวันศุกร์ เวลา 12:00-13:30 น. ทางช่องทาง facebook fanpage CPALL และสามารถรับฟังย้อนหลังได้ที่ช่องทางเดียวกัน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.