สกศ. ขับเคลื่อนงาน NQF บนฐานความร่วมมือของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 13 มกราคม 2564 สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมปรึกษาหารือการขับเคลื่อนงาน NQF ของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ณ ห้องประชุมสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา โดยมี ดร.อำนาจ วิชชยานุวัตร เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานการประชุม ร่วมด้วย ดร.พีรศักดิ์ รัตนะ รองเลขาธิการสภาการศึกษา นายกวิน เสือสกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผนการศึกษา ประธานคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ คือ (1) นายอรรถการ ตฤษณารังสี ประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน NQF สู่การปฏิบัติ (2) นางศิริพรรณ ชุมนุม ประธานอนุกรรมการพัฒนาระบบการเทียบโอนผลการเรียนรู้และประสบการณ์ตาม NQF (3) รศ.ยงยุทธ แฉล้มวงษ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบเครือข่ายฐานข้อมูล (4) นายถาวร ชลัษเฐียร ประธานคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่จำเป็นเร่งด่วน และ ดร.นพดล ปิยะตระภูมิ ผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) (สคช.) พร้อมคณะผู้บริหาร สคช. และข้าราชการ สกศ.

ที่ประชุม ได้นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนงานกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตาม มติ ครม. ในคราวประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562-2565 รวมถึงการขับเคลื่อนงานของประเทศไทยภายใต้กรอบแผนงานด้านการศึกษาของอาเซียน พ.ศ. 2564-2568 บนหลักการของกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF)

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันหารือแนวทางการเชื่อมโยงผลการดำเนินของคณะอนุกรรมการฯ ทั้ง 4 คณะ เพื่อให้เกิดการบูรณาการและต่อยอดกัน อาทิ (1) การทบทวน และปรับแก้กฎระเบียบ เพื่อปลดล็อคการจัดการเรียนรู้ ทั้งในรูปแบบการจัดการเรียนการสอน และการฝึกอบรมระยะสั้น (2) การวางแผนประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการตระหนักถึงประโยขน์ของ NQF ในการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของกำลังคน รวมถึงการส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เรียนและกำลังคนในอนาคต (3) การเชื่อมโยงฐานข้อมูลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในรูปแบบระบบแห่งชาติ โดยเริ่มทดลองระบบ visual lab (4) การทบทวนแผนปฏิบัติการด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนใน 7 สาขาอาชีพ ให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน เพื่อเตรียมวางแผนการผลิตและพัฒนากำลังคนร่วมกับภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาต่อไป

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.