เอสโซ่ส่งเสริมการศึกษาด้าน STEM พร้อมมอบทุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จาก “กองทุนเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี”

เอสโซ่มอบทุนการศึกษา

Read more

8 ภาคี บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เข้ารับพระราชทานบันทึกข้อตกลง (MOA) จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรห

Read more

สกศ. ขับเคลื่อนงาน NQF บนฐานความร่วมมือของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 13 มก

Read more