นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 มอบนโยบายวิทยาลัยในสังกัดฯ

นายกสภาสถาบันการอาชี

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “กระแสพลวัตภายใต้ Digital Economy แพลตฟอร์มอัจฉริยะเพื่อการใช้ชีวิตคุณภาพ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 “4 วิสัย ทำอะไรก็สำเร็จ”

สถาบันการอาชีวศึกษาภ

Read more

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา ด้านการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉมด้วยระบบดิจิทัล ครั้งที่ 2/2564

​เมื่อวันที่ 4 มิถุน

Read more

พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท

จิตวิญญาณความเป็นครู

Read more

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ไฟเขียวให้เสนอขอจัดตั้ง “สำนักกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ”

           เมื่อวันท

Read more