สถ. ตั้งเป้ายกระดับผลการประเมิน ITA ปี 2564 แนะ อปท. เปิดเผยข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ เปิดโอกาสประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร ร่วมสร้างภาครัฐที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.

Read more

อธิบดี สถ. มอบแนวทางปฏิบัติการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปี 2564 หวังยกระดับผลการประเมิน อปท. ผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน เพิ่มสูงกว่าปี 2563

เมื่อวันที่ 23 ก.พ.

Read more

อธิบดี สถ. มอบนโยบายการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

           เมื่อวันท

Read more

สถ. ร่วมมือองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย ขับเคลื่อนการลงทุนในเด็กปฐมวัย สร้างความยั่งยืนด้านการศึกษา พร้อมทั้งหารือแนวทางการจัดการศึกษาในห้วงสถานการณ์โควิด-19

เมื่อวันที่ 18 ม.ค.

Read more

สถ. จัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ รับมือโควิด-19 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินท้องถิ่น-การจัดตั้ง Local Quarantine และมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ

               เมื่อ

Read more

สถ. ลงนาม MOU ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย หนุนขับเคลื่อน “อปท. ปลอดบุหรี่” ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาค

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หนุน อปท. ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more

อธิบดี สถ.​ เปิด “อาคารศูนย์นันทนาการผู้สูงอายุ และพัฒนาอาชีพ” เทศบาลเมืองสตูล

อธิบดีกรมส่งเสริมการ

Read more

โรงรับจำนำท้องถิ่นทั่วประเทศ ชูมาตรการปรับลดดอกเบี้ยช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 13&

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ร่วมมือ กรมอนามัย เดินหน้าจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ผลิตอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น 15,548 อัตรา กระตุ้นจ้างงาน-เศรษฐกิจฐานราก รองรับสังคมสูงวัยในระยะยาว

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิก

Read more