สถ. จัดประชุมร่วมกับท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ รับมือโควิด-19 ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายเงินท้องถิ่น-การจัดตั้ง Local Quarantine และมาตรการจัดการขยะติดเชื้อ

               เมื่อ

Read more

สถ. ลงนาม MOU ร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ และภาคีเครือข่าย หนุนขับเคลื่อน “อปท. ปลอดบุหรี่” ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 8 ธันวาค

Read more

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หนุน อปท. ใช้ระบบศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data)

เมื่อวันที่ 7 ธันวาค

Read more

สถ. ผนึกกำลัง กสศ.เดินหน้าพัฒนาครูและเด็กนอกระบบการศึกษา ตั้งเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเสมอภาคอย่างยั่งยืน

           เมื่อวันท

Read more

อธิบดี สถ. หนุนยกระดับคุณภาพครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชู Active Learning ช่วยออกแบบการเรียนรู้ พัฒนาสมรรถนะเด็กปฐมวัย

เมื่อวันที่ 26 ตุลาค

Read more

สถ. ขอความร่วมมือ อปท. ทุกแห่ง ขับเคลื่อน “โครงการคนละครึ่ง” กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก

วันนี้ (22 ตุลาคม 25

Read more