ข่าวประชาสัมพันธ์

สตง. ยกกรณีศึกษาจากการตรวจสอบเชิงป้องกัน ภายหลังตรวจพบราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด

สตง. ยกกรณีศึกษาจากการตรวจสอบเชิงป้องกัน ภายหลังตรวจพบราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการที่มีการประกาศเผยแพร่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งหนึ่งมีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐนำมาใช้กำหนดเป็นราคากลาง อาจทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากราคากลางที่สูงเกินจริง

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ภายใต้ นโยบายการตรวจเงินแผ่นดินของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินได้ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายกรณีการจัดทำราคาวัสดุก่อสร้างและประกาศเผยแพร่ประจำเดือนทางเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแห่งหนึ่ง และพบว่าราคาวัสดุก่อสร้างบางรายการที่มีการประกาศเผยแพร่ ตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ 5 ที่ให้พาณิชย์จังหวัดเป็นผู้จัดทำและประกาศมีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด และมิใช่ราคาเฉลี่ยตามที่ประกาศ ซึ่งหากหน่วยงานของรัฐนำราคาที่ประกาศดังกล่าวไปใช้เป็นราคากลางย่อมมีราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด และไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่มุ่งเน้นให้ราคากลางเป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคา เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและสอดคล้องกับหลักการความคุ้มค่า รายงานการตรวจสอบของ สตง. ระบุว่า เจ้าหน้าที่จัดเก็บราคาสินค้าของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดได้จัดเก็บข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างโดยนำแบบการเก็บข้อมูลราคาวัสดุก่อสร้างให้บริษัทรับเหมาก่อสร้างเพียงรายเดียวเป็นผู้ให้ข้อมูล ซึ่งจากการตรวจสอบราคาวัสดุก่อสร้างที่มีการประกาศเผยแพร่ดังกล่าว พบว่ามีราคาสูงกว่าราคาเฉลี่ยของอีก 3 รายที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน

ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน กล่าวว่า ราคาที่ประกาศเผยแพร่โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดย่อมเป็นราคาที่ได้รับความเชื่อถือจากหน่วยงานของรัฐในการนำมาใช้คำนวณราคากลาง หากมีการนำราคาวัสดุตามประกาศดังกล่าวมาคำนวณงานต้นทุนเพื่อจัดทำราคากลาง และผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาเท่ากับราคากลาง ย่อมทำให้ทางราชการได้รับความเสียหาย เนื่องจากกำหนดราคากลางสูงกว่าที่ควรจะเป็น ประกอบกับเว็บไซต์ของสำนักงานพาณิชย์จังหวัดดังกล่าวได้ระบุราคาที่ประกาศว่าเป็น “ราคาเฉลี่ย” ดังนั้น จึงควรต้องเป็นราคาเฉลี่ยที่พิจารณาจากแหล่งผลิตหรือจำหน่ายในพื้นที่เดียวกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถแข่งขันอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกราย เนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้างที่ได้มาจากแหล่งเดียวโดยไม่มีการสืบราคาจากแหล่งอื่นมาเปรียบเทียบ อาจทำให้ราคาวัสดุก่อสร้างสูงหรือต่ำกว่าที่ควรจะเป็น สตง. พิจารณาแล้วจึงเห็นควรให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดดังกล่าวดำเนินการตรวจสอบ ทบทวนการจัดทำประกาศเผยแพร่ราคาวัสดุก่อสร้างประจำเดือนเพื่อให้ราคาวัสดุก่อสร้างที่ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์เป็นราคาเฉลี่ยของวัสดุในพื้นที่ และมาจากแหล่งข้อมูลที่ครอบคลุม รวมทั้งทำให้ราคาอ้างอิงในการจัดทำราคากลางของหน่วยงานของรัฐมีความถูกต้องเหมาะสม ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของทางราชการต่อไป

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.