เลขาธิการ กอ.รมน. เปิดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

เลขาธิการ กอ.รมน. เปิดสัมมนาเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ย้ำ กอ.รมน. ต้องขับเคลื่อนการทำงานด้วยความโปร่งใส สุจริต มีคุณธรรม

เมื่อวันที่ 8 มี.ค.66 กอ.รมน. โดย สำนักจเร กอ.รมน. จัดพิธีเปิดการสัมมนา “เสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานป้องกัน ปราบปรามการทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ไพน์เฮิร์สท กอล์ฟคลับ จ.ปทุมธานี โดยมี พลเอกอุกฤษฎ์ บุญตานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน. เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง และผู้เข้ารับการสัมมนาร่วมพิธี

การจัดสัมมนาดังกล่าวสอดรับตามนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างจริงจังโดยกำหนดให้เป็นวาระแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 10 มี.ค. 66 มีผู้เข้าร่วมจาก กอ.รมน. (ส่วนกลาง) กอ.รมน.ภาค กอ.รมน.ภาคส่วนแยก และกอ.รมน.จังหวัด รวม 108 นาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ อันจะช่วยขับเคลื่อนการปฏิบัติหน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของ กอ.รมน. ในการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจนโยบาย NO GIFT POLICY การงดรับงดให้ของขวัญทุกชนิด การขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต ตลอดจนนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของสำนักจเร กอ.รมน. เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน โดยได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและราบปรามการทุจริตในภาครัฐ และกรมสอบสวนคดีพิเศษ มาบรรยายแลกเปลี่ยนให้ความรู้แก่ผู้ร่วมสัมมนา

ทั้งนี้ กอ.รมน. มีเป้าหมายสู่การเป็นองค์กรปลอดทุจริตและประพฤติผิดมิชอบ ด้วยการสร้างองค์ความรู้ ปลูกจิตสำนึกของทุกคนร่วมกัน เพื่อเสริมความเข้มแข็งในการป้องกันปราบปรามการทุจริตในระดับบุคคลและระดับองค์กร มุ่งสู่การบริหารราชการ 4.0 โดยยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงควบคู่การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ อันจะก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีต่อหน่วยงาน และประเทศชาติสืบไป

…………………………..
8 มีนาคม 2566

ภาพ/ข่าว : ศูนย์ประชาสัมพันธ์ กอ.รมน.
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.