กิจกรรมและความเคลื่อนไหวสมาคมฯข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวล่าสุด

“สมาคม นสพ.ส่วนภูมิภาคฯ (สภท.)” จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ (รุ่นที่ 1)

“สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57 ปี)” จัดอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ (รุ่นที่ 1) “Strategies for corporate communications in the new era” ในวันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เริ่มตั้งแต่เวลา 08.00 น. ถึง 16.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพฯ

โดย นายอนันต์ นิลมานนท์ นายกสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท. 57 ปี) เรียนเชิญวิทยากรแถวหน้าด้านสื่อสารมวลชนมาบรรยายพิเศษ อาทิ

 1. นายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ประธานสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง
  : การสื่อสารและสร้างความเข้าใจถึงลักษณะการทำข่าวของสื่อมวลชน
  : การประชาสัมพันถธ์ที่ได้ผลในยุค 2022 (สถานการณ์นำเสนอข่าวในปัจจุบัน)
  : ทิศทางข่าวในยุคออนไลน์
 1. นางสาวอรวรรณ กริ่มวิรัตน์กุล ผู้สื่อข่าวอาวุโสสายการเมือง สำนักข่าวไทย
  อดีตผู้ประกาศข่าวภาคค่ำโมเดิร์นไนน์ทีวี
  อดีตประธานสภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ บจก.อสมท (มหาชน) ปี 2551
  นักจัดรายการวิทยุคลื่น 96.5 FM
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง
  : การให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน เน้นเสริมสร้างกลยุทธ์ สำหรับผู้บริหารในการสื่อสารกับสื่อมวลชน
  : สร้างทักษะการให้สัมภาษณ์ และการเผชิญหน้าสื่อมวลชน วิธีการแก้ปัญหาควบคุมความรู้สึกในการสัมภาษณ์สื่อมวลชน
 1. นายดำฤทธิ์ วิริยะกุล บรรณาธิการข่าวภูมิภาคหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ และเลขาธิการสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งอาเซียน
 • บรรยายพิเศษ เรื่อง
  : กลวิธีทางภาษาที่ใช้ในการตอบคำถาม
  : การรับมือกับคำถาม การตอบในสถานการณ์ปกติและในภาวะวิกฤต
 1. นางสาวสุพัตรา สมถวนิช รองเลขาธิการสมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย/ผู้ดำเนินรายการสถานีโทรทัศน์สุวรรณภูมิ
 • บรรยายพิเศษเรื่อง
  : การเสริมสร้างบุคลิกในการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชน
  : บุคลิกภาพในการแถลงข่าว
  : การเตรียมตัวก่อนงานแถลงข่าว

5. นายมงคล บางประภา นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย/ประธานสมาพันธ์นักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติบัตร พิธีปิดหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 1”

ความเป็นมา :
ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีและการสื่อสารประชาสัมพันธ์ได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว และประชาชนทั่วไปหรือผู้บริหารก็ย่อมสามารถเป็นได้ทั้งแหล่งข่าว ผู้ให้ข่าวสาร หรือผู้เสพข่าวสารในขณะเดียวกันด้วย การแสวงหาความรู้ให้เท่าทันต่อความเป็นไปในด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์จึงเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของทั้งภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารของหน่วยงานต่างๆ
ดังนั้น สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคประเทศไทย (สภท.57ปี) ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2508 และเป็นสมาคมแห่งแรกในส่วนภูมิภาคฯ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารและข้อมูลให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคและส่วนกลางได้รับรู้และเข้าถึงข่าวสารอย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์

ในการนี้สมาคมฯ จึงได้เล็งเห็น ถึงความสำคัญในการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ของแต่ละหน่วยงาน เพื่อให้ผู้บริหารองค์กร สามารถสื่อสารและประชาสัมพันธ์ข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานได้อย่างมีกลยุทธ์ มีศิลปะและสร้างสรรค์ ทำให้สื่อมวลชนได้นำไปเสนอเผยแพร่ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

สมาคมจึงได้จัดทำหลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสื่อองค์กรยุคใหม่ (Strategies for corporate communications in the new era) รุ่นที่ 1 ขึ้น โดยมุ่งหวังให้องค์กรต่างๆ ได้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์เหมาะสมกับการบริบทขององค์กรต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์ :

 • เพื่อเรียนรู้เทคนิค กลยุทธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์กรได้อย่างถูกต้อง ตรงประเด็น
 • เพื่อให้สื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีกับองค์กร
 • เพื่อสร้างความเข้าใจวิธีการทำงานของสื่อมวลชน ข้อมูลที่สื่อมวลชนต้องการ เข้าใจในบทบาท และหน้าที่ของสื่อมวลชน ตลอดจนลักษณะผู้สื่อข่าวไทยและเทศ
 • เพื่อเข้าใจเทคนิคหรือศิลปะในแนวทางการให้สัมภาษณ์ตอบคำถามแก่สื่อมวลชน
 • เพื่อเสริมสร้าง ทักษะในการให้สัมภาษณ์แก่สื่อมวลชน
 • เพื่อสร้างความสัมพันธ์ และสร้างเครือข่ายระหว่างองค์กรและสื่อมวลชนจากหลายๆ แขนง

กลุ่มเป้าหมาย :

 • ผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาครัฐ วิสาหกิจ และหน่วยงานภาคเอกชน
 • เจ้าของกิจการ
 • ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :

 • ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ มุมมอง และแนวทางการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ของธุรกิจสามารถสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างชัดเจนและตรงตามความต้องการ
 • ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ เทคนิค กลยุทธ์การวางแผนการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์จากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ผู้เข้าอบรมมีความสัมพันธ์อันดีและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานด้านสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ร่วมกัน

รายละเอียดการรับสมัคร :
วันที่ 1 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2565

: ระยะเวลาการอบรม 1 วัน วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เริ่มเวลา 08.00 น. ถึง 16.30 น.
: สถานที่โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร
: ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน 25,000 บาท (ค่าลงทะเบียนรวมค่าเอกสาร ค่าอาหารกลางวันอาหารว่างและเครื่องดื่ม 2 มื้อ/ต่อวัน)
“สถานที่เหมาะสมกับผู้บริหารที่จะเข้ามาร่วมในการอบรมหลักสูตรดังกล่าว โดยจะนำรายได้มอบเป็นทุนการศึกษาและสวัสดิการของสมาชิก สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย ต่อไป

: ท่านสามารถดาวน์โหลดใบรับสมัครจาก QR Code
: ส่งใบสมัครมาที่ คุณชญานิศ นาคทองดี
: โทรศัพท์ 02-184-2728 – 32
: โทรสาร 02-184-2734
: E-mail: ppattraining@gmail.com

: และสอบถามเพิ่มเติมที่ สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย (สภท.57ปี)
เลขที่ 299 อาคารสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ
10300
: โทร 02-668-7172, 061-753-1199

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.