มูลนิธิมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร มอบทุน ๗,๑๕๓,๐๐๐ บาท เนื่องในการบำเพ็ญกุศลถวายสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ในดิถีคล้ายวันสิ้นพระชนม์ปีที่ ๘

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ อาคาร ๑๐๐ ปี วัดบวรนิเวศวิหาร เจ้าประคุณสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ประธานกรรมการมูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้มอบทุนพระสังฆราชูปถัมภ์ ๕ รายการ เฉลิมพระเกียรติคุณ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จำนวน ๗,๑๕๓,๐๐๐ บาท ให้กับนายจรัญ ภักดีธนากุล เพื่อดำเนินการส่งต่อไปยังองค์กรและบุคคลผู้ได้รับทุนตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ ดังนี้

๑. ทุนส่งเสริมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ให้แก่สำนักเรียนและสำนักศาสนศึกษาทั่วประเทศ ซึ่งถึงแม้จะมีอุปสรรคนานาปการ แต่ได้มีวิริยะอุตสาหะจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ปรากฏผล เป็นคุณประโยชน์แก่การสืบอายุพระพุทธศาสนา จำนวน ๑๙ สำนัก ๆ ละ ๒๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๓,๘๐๐,๐๐๐ บาท

๒. ทุนรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยที่ยากไร้ ในโรงพยาบาลที่ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร ได้ทรงดำริจัดสร้างอาคารโรงพยาบาล ด้วยพระกตัญญูกตเวทิตาและพระกรุณาคุณ อุทิศถวายเป็นพระอนุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นในภูมิภาคต่าง ๆ จำนวน ๑๗ โรงพยาบาล ๆ ละ ๑๙ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท รวม ๑,๖๑๕,๐๐๐ บาท

๓. ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่ตั้งใจเรียนแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้ได้รับทุนการศึกษาต่อเนื่องจนถึงระดับปริญญาตรี โดยระดับประถมศึกษา จะได้รับทุนปีละ ๕,๐๐๐ บาท ระดับมัธยมศึกษา จะได้รับทุนปีละ ๑๐,๐๐๐ บาท ระดับประโยควิชาชีพ จะได้รับทุนปีละ ๑๒,๐๐๐ บาท ระดับประโยควิชาชีพชั้นสูง จะได้รับทุนปีละ ๑๕,๐๐๐ บาท ระดับอุดมศึกษา จะได้รับทุนปีละ ๒๕,๐๐๐ บาท รวม ๙๑ ทุน จำนวน ๑,๐๓๘,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ โรงเรียนที่เนื่องในสมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณสังวร จะได้รับทุน ๒ ส่วน คือ สำหรับนักเรียนปัจจุบัน ๙ ทุน อีกส่วนหนึ่งเป็นทุนต่อเนื่องสำหรับผู้รับทุนที่ได้ออกจากโรงเรียนไปแล้ว ประกอบด้วย
ก. ทุนการศึกษาจำนวน ๓๙ ทุน สำหรับนักเรียนซึ่งเป็นบุตรของเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ผู้พิทักษ์ป่า รวม ๔๘๘,๐๐๐ บาท
ข. ทุนการศึกษาจำนวน ๑๓ ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเทวสังฆาราม) ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๘๕,๐๐๐ บาท
ค. ทุนการศึกษาจำนวน ๑๑ ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร ในพระสังฆราชูปถัมภ์ จังหวัดยโสธร รวม ๑๔๐,๐๐๐ บาท
ง. ทุนการศึกษาจำนวน ๙ ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนผู้รู้ ญ.ส.ส. ๘๐ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รวม ๙๐,๐๐๐ บาท
จ. ทุนการศึกษาจำนวน ๙ ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๗๕,๐๐๐ บาท
ฉ. ทุนการศึกษาจำนวน ๙ ทุน สำหรับนักเรียนโรงเรียนพุทธวิมุติวิทยา ตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี รวม ๖๐,๐๐๐ บาท
ช. สมทบทุนโครงการ “ลูกแก้วนาคา” โรงเรียนวัดบวรนิเวศ เพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่ขาดโอกาสทางการศึกษา จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๔. ทุนเพื่อผู้ป่วย โรงพยาบาลลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

๕. สมทบทุนค่าจัดพิมพ์กัณฑ์เทศน์ถวายวัดธรรมยุตทั่วประเทศ จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

#มูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร #กรมหลวงวชิรญาณสังวร
#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.