พิธีมอบทุนการศึกษา-นักศึกษาด้อยโอกาสในโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7” จำนวนเงิน 120,000 บาท

จิตวิญญาณความเป็นครู ของท่าน “รศ ดร.กำจัด มงคลกุล” อดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประธานมูลนิธิ ดร.กำจัด-ปราณี มงคลกุล และคุุณปรารถนา มงคลกุล เหรัญญิก, เลขา, และคณะกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้พิพากษา

โดยมี นายอรรถการ ตฤษณารังสี รองประธาน พัฒนาการศึกษาหอการค้าไทย คณะกรรมการสภาการศึกษา ประธานโครงการฯ เป็นผู้แทนมอบเงินจำนวน 120,000 บาท โดยมี รศ.ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรี พงษ์เพชร์ พิทยาพละ อุปนายกสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ทำหน้าที่นายกสภาฯ, นายจรูญ ชูลาภ ที่ปรึกษาสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, ว่าที่ร้อยตรี ดร.มงคล กลิ่นกระจาย รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, นายสืบพงษ์ ม่วงชู รองอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน, รวมทั้งคณบดี และฝ่ายบริหารสภาสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ร่วมรับมอบเพื่อไว้ใช้จ่ายโครงการ “อาชีวะศึกษา สร้างคนดี มีอาชีพ ปีที่ 7”

เป็นโครงการที่สร้างความร่วมมือ ระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดทั้งผู้ประกอบการ กับอาชีวศึกษา, อุดมศึกษา, นักเรียน, นักศึกษาสายวิชาชีพ, โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับนักศึกษาสายวิชาชีพ สร้างครูจิตอาสา มาร่วมสอนให้กับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษา ทดแทนครูที่ขาดแคลน ให้แก่โรงเรียนและมหาวิทยาลัยต่างๆโดยเฉพาะการเชื่อมโยงโลกของการศึกษา -โลกของอาชีพ ตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ ตามเป้าหมายที่สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน นำสู่การปฏิบัติในภาคการศึกษาประจำปี 2564 นี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา…

#สมาคมหนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทย

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.