“นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์…

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถ

Read more

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและสังกัดพระนครศรีอยุธยา 7.27 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภา

Read more

“โครงการสรรค์สร้างความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง “มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และ บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด”

บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์

Read more

ประธานมอบรางวัล โล่ประกาศเกียรติคุณ ให้กับ กลุ่ม “ข้าราชการดีเด่น”

นายพงศธร สัจจชลพันธ์

Read more