สกศ. ขับเคลื่อนงาน NQF บนฐานความร่วมมือของคณะอนุกรรมการภายใต้คณะกรรมการการกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เมื่อวันพุธที่ 13 มก

Read more

รองอธิบดีศาลเยาวชนฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ กม.เด็ก… รู้ก่อนผิด คิดก่อนหลงทาง

เมื่อวันที่ 20 ธันวา

Read more

เอสโซ่สนับสนุนการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับอาชีวศึกษา ครั้งที่ 30

บริษัท เอสโซ่ (ประเท

Read more

สกศ. โดยคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เร่งขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิ

Read more

“นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษในหัวข้อเรื่อง การพัฒนาสังคมไทยในเชิงสร้างสรรค์…

วันอาทิตย์ที่ 23 มิถ

Read more

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มอบเงินสนับสนุนทางการศึกษาให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและสังกัดพระนครศรีอยุธยา 7.27 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 21 พฤษภา

Read more